Bru­ger­be­sty­rel­se - et pro­jekt 2023-2024

Vejle Kommune etablerer som forsøg brugerbestyrelser på fem plejecentre. Plejecenter Kastaniehaven er et af dem.

Formålet med bestyrelserne er at sikre inddragelse og indflydelse på de beslutninger, som betyder noget for beboernes og brugernes hverdag.

De skal være med til at skabe opmærksomhed om plejecentrene og være en god sparringspartner for ledelsen. Dette ved at inddrage lokalsamfundet og have åbne samt tilgængelige plejecentre.

Medlemmerne består af beboere eller visiterede borgere, pårørende, medarbejdere, ledelse, frivillige og repræsentant fra ÆldreRådet.

Spørgsmål kan rettes til plejecentrets centerleder.

 • Information om medlemmer af Brugerbestyrelsen samt suppleanter

  NAVN

  RELATION (pårørende, medarbejder, frivillig mv.)

  MOBIL

  MAIL

   

   

   

   

  Svend Erik Pedersen

  Pårørende hus 12

  30508469

  semmp@mvb.net

  Bodil Jørgensen

  Pårørende hus 12

  41423191

  bodilirenejorgensen@gmail.com

  Jens Bork

  Pårørende hus 16

  20462572

  jb@jbork.dk

  Esben Johansen

  Beboer hus 10

   

   

  Egon Nielsen

  Beboer hus 14

   

   

   

   

   

   

  Amdi Pedersen

  Frivillig fra lokalområdet

  23205780

  amdi@stofanet.dk

  Erik Andersen

  Ældreråds repræsentant

  40461652

  silhg@post.tele.dk

  Pia Pausgaard

  MEDARBEJDER

   

  piapa@vejle.dk

  Carina Skærlund

  CENTERLEDER

  21580933

  calsk@vejle.dk

   

  SUPPLEANTER:

  NAVN

  RELATION hvis pårørende

  MOBIL

  MAIL

  Charlotte Rødtness

  MEDARBEJDER

   

   chahr@vejle.dk

   

  FORMAND Svend Erik Pedersen 

  NÆSTFORMAND Jens Bork

  SEKRETÆR (BESLUTNINGSREFERATER PÅ MØDERNE) 

   

   

 • Referat fra konstitueringsmøde 9.1.2023 i Brugerbestyrelsen på Plejecenter Kastaniehaven

  Mødedato

  Mødested/Lokale

  Mødetid

  Sluttidspunkt

  09.01.23

   

  Mødelokalet Centerbygning

  Kl.14

  Kl.16

   

  Velkomst og præsentation af medlemmer

  Udpege formand, næstformand og sekretær (referater på møderne)
  Formand Svend Erik Pedersen (pårørende til beboer hus 12).
  Næstformand Jens Bork (pårørende hus 16)Sekretær (referent på møderne – beslutningsreferater)

  Centerleder Carina Skærlund fungerer som sekretær mellem møderne.

  Gennemgang af udleveret mappe ift. materiale, herunder forretningsorden og styrelsesvedtægter (mappen udleveret på mødet)
  Forretningsorden gennemgået.

  Styrelsesvedtægterne læses til næste møde, hvor de gennemgås i plenum.

  Med referatet sendes forretningsorden og styrelsesvedtægterne til medlemmer af brugerbestyrelsen, som ønsker informationen pr. mail.

  Medlemmer som ikke ønsker materialet pr. mail får det udleveret skriftligt.

  Eventuelt
  Navneskilte ønskes – Centerleder Carina Skærlund medbringer disse til næste gang.

  Punkter til næste møde

  • Præsentation af Kastaniehaven i bred forstand
  • Tilrettet informationsoversigt udleveres.
  • Opfølgning på forretningsorden og styrelsesvedtægter.
  • Nyt fra KastanieRådet.

  Dato for næste møde
  6/3-23 kl.13.30.

  Centerleder Carina og formand Svend Erik mødes 20/2-23 kl.15.

  Yderligere punkter til dagsordenen 6/3-23 skal sendes/gives til Centerleder Carina Skærlund på mail CALSK@vejle.dk eller fysisk fremmøde på kontoret Sdr. Ringvej 6, 7323 Give.

  Hent print referat

 • Referat fra møde i Brugerbestyrelsen 6.3.2023

  Mødedato

  Mødested/Lokale

  Mødetid

  Sluttidspunkt

  06.03.23

   

  Mødelokalet Centerbygning

  Kl.1330

  Kl.1530

  Afbud: Charlotte Rødtness medarbejder suppleant, Pia Pausgaard medarbejder.

  Referent: Glenn.

  Godkendelse af referat fra sidst. – godkendt

  Velkomst og præsentation af Kastaniehaven ved centerleder Carina.
  Carina fortæller om rammerne for Kastaniehaven (plejecenter, dagcenter visiteret og åbent og cafe), lovgivningen gældende, frivillige, personalet, tilsyn, KastanieRådet, Husrådene og netværk som Kastaniehaven er en del af.

  Husrådene er en forlænget arm af KastanieRådet og ideen er at styrke nærdemokratiet og lade borgernes interesser komme til syne.

  Veganetværket – det levende liv i alderdommen.

  Relationsnetværket – Kastaniehaven har adopteret en 6. klasse fra Bredagerskolen i Jelling. Relationsnetværket har en hjemmeside, hvor man kan læse om projektet.

  Lad det gro – et samarbejde mellem lokale institutioner.

  Ledige stillinger:
  Aktuelt 3 ledige stillinger og et barselsvikariat fra maj. Mange ansøgninger til stillingerne aktuelt. Samtaler i slutningen af marts.

  Udlevering af navneskilte ved Carina.
  Carina udleverer navneskilte.

  Tilpasset oversigt over medlemmer afventer udlevering til der er fundet nye medlemmer (beboere eller visiterede borgere)

  Nye medlemmer i brugerbestyrelsen ved Carina.
  Der mangler beboere i brugerbestyrelsen – hus 16 mangler beboerrepræsentation og dagcenter er heller ikke repræsenteret i brugerbestyrelsen. Vi mangler 1-2 medlemmer af beboere eller visiterede borgere.

  Dialog om hvordan vi får flere med i bestyrelsen.

  Opfølgning forretningsorden og styrelsesvedtægter ved Svend Erik og Carina.
  Gennemgang af forretningsordenen og styrelsesvedtægterne

  Herunder efterfølgende drøftelse af: Hvordan når vi ud til pårørende for at få information til bestyrelsens arbejde og for at give information om bestyrelsens arbejde?

  Forslag til husrådsmøderne (synliggørelse) at Svend Erik kommer og fortæller om brugerbestyrelsen. Svend Erik skriver et indlæg til Kastanieavisen – 23/3 er deadline.

  Der modtages gerne punkter til bestyrelsesmøderne til dialog fra pårørende, beboere eller visiterede borgere.

  Omtale omkring Vejle Kommune i medierne ved Svend Erik og Carina.
  VAF har omtalt ældreplejen i Vejle Kommune fokuseret i februar.

  Kastaniehaven har haft i alt 5 kritiske henvendelser og klager i de sidste 3 år.

  Kommunikation mellem beboere, pårørende og medarbejdere er meget vigtig for at løse problemerne på en positiv måde og skabe en sund udvikling for alle på plejehjemmene.

  Nyt fra KastanieRådet og Ældrerådet ved Erik.
  Kastanierådet består af 7 medlemmer.

  Pårørende og gæster af Kastaniehaven udefra kan vælges på generalforsamling. Gode til arrangementer, mangler at være beboernes talerør. Tidligere forsøgt med et bruger og pårørende råd.

  Vi skal ikke splitte noget ad, der fungerer godt.

  KastanieRådet fungerer sideløbende med Brugerbestyrelsen i prøveperioden på 2 år.

  Ældrerådet: En kommunal myndighed, der sidder 4 år ad gangen. 11 medlemmer. Der arbejdes med alt inden for ældrerådet.

  Husråd ved Glenn.
  Det aktuelt gældende skriv vedrørende husråd udleveres og er vedlagt dagsorden.

  Gennemgang ved Carina – der er varierende brug af husrådene i boenhederne og varierende antal møder. Der er personale og pårørende i boenhederne som er en del af husrådet, samt der er repræsentant i KastnaieRådet som også er i husrådet i boenheden.

  Synliggørelse af husråd og deres møder - tages med til Kastanierådet ved Erik og Carina følger op med relevant personale.

  En god kommunikation mellem de pårørende, beboerne og medarbejderne er vigtig.

  Eventuelt.
  Punkter til næste møde:

  Dialog om personalets tilstedeværelse i boenhederne og synligheden af personale.

  Beboernes punkt og tid.

  Dato for næste møde. 15. maj kl. 13.30
  Afbud skal gives pr. mail eller telefon til Centerleder Carina Skærlund

  Der vil være forplejning på mødet i form af kaffe, te eller vand, samt et stykke kage eller lignende.

  Hent print referat

 • Referat fra møde i Brugerbestyrelsen 15.5.2023

  Mødedato

  Mødested/Lokale

  Mødetid

  Sluttidspunkt

  15.05.23

   

  Mødelokalet Centerbygning

  Kl.1330

  Kl.1530

  Deltager ikke: Esben (beboer), Egon (beboer), Jens Bork (pårørende), Karen (beboer).
  Ellers deltager medlemmer jf. listen.

  Referent Glenn
  Mødeleder Svend Erik

  Godkendelse af referat fra sidst - godkendt

  Orientering fra og sparring ved Centerleder Carina Skærlund: Siden sidst:

  Hvordan arbejder vi aktivt med synlighed/tilgængelighed i boenhederne?
  Orientering om personalets runderinger og planlagte tilsyn, samt brugen af sensorer, hvis relevant. Kastaniehaven afprøver teknologiske muligheder for at hjælpe beboerne i hverdagen. Synlighed og involvering af personalet sammen med beboerne er dejligt i fælles samvær og nærvær. Relationer er vigtige.

  Billeder, navne og titler på personalet i boenhederne, samt information ved nyt og afgående personale.
  Der er information i form af minimum navn på personalet i indgangspartierne. Nogle boenheder arbejder med billeder af personalet også. Informationen opdateres løbende i boenhederne. Ønsket ift. billeder af personalet er givet videre til boenhederne.
  Alle beboere har et kontaktteam, hvor har mere dybdegående kendskab til beboeren. Med fordel kan kontakteamet kontaktes ved spørgsmål, ellers kan tovholdere i boenhederne hjælpe.
  10 Pouline
  12 Sini
  14 Christina
  16 Else
  Personalet skal bære navneskilte.

  Informationsniveauet generelt til pårørende til dialog på næste møde. Et mere målrettet informationsniveau? Hvad er det generelle ønske.

  Synlighed brugerbestyrelsen – forslag om poster med billeder.
  Arbejdes videre med dette på næste møde. Flere ideer i spil.

  Besparelser varslet fra Seniorudvalget til Plejecentrene – hvad ved vi nu ift. Kastaniehaven?
  Der er varslet besparelser i kommunen.
  Konkrete informationer ift. Kastaniehaven afventes.
  Vi ved at der kommer besparelser ift. dagcenter, specialistfunktioner og administrationen i Vejle Kommune.

  Ønske om informativ arrangement om demens.
  Demenskonsulent Lene Emma Rasmussen deltager på mødet kl.15 for at informere om tilbuddet i Vejle Kommune til pårørende til beboere med demens.
  Som pårørende til en beboer med demens har man mulighed for at komme på kursus.
  Demenskonsulenterne står til rådighed ved sparring og spørgsmål vedrørende borgerne med demens.
  Lene bliver anvendt af pårørende, visiterede borgere, personale og beboere. Patientforeninger, her kan man henvende sig til Altheimerforeningen og Ældresagen.
  Orientering om GPS.
  Mere info: Kontakt en demenskonkoordinator - Vejle Kommune

  Eventuelt: 
  Bebeoernes punkt og tid. Flyttes til næste gang – skal være første punkt. Punkter med beboer relevans følger herefter. Mødetidspunktet tilpasses beboerne.

  Grundet flere punkter bliver udsat grundet manglende beboerdeltagelse, så planlægges snarligt opfølgningsmøde.

  Opfølgningsmøde 19. juni kl. 10.00 og næste ordinære møde 23. august kl. 14.30 – 16.00

  Hent print af referat

 • Referat fra møde i Brugerbestyrelsen 19.6.2023

  Mødedato

  Mødested/Lokale

  Mødetid

  Sluttidspunkt

  19.06.23

   

  Mødelokalet Centerbygning

  Kl.1000

  Kl.1130

  Godkendelse af referat fra sidst- godkendt.

  Velkomst til nyt medlem Karen.

  Beboernes punkter og tid, samt opfølgning fra sidst:

  Forplejning boenheder ifm. arrangementer i centret – til beboerne som ikke deltager i arrangementet i centret? (Karen)
  Ved arrangementer ønskes at de beboere der ikke deltager i arrangementet, også får del i maden eller dessert som serveres. Info gives til KastanieRåd og cafe.

  Den elektroniske dør ved indgangspartiet hus 14 - åbningstiden for dørene er stadig for kort.
  Domea kontaktes igen.

  Synlighed brugerbestyrelsen  Forslag om poster med billeder på opslagstavler eller i billederamme (synliggørelse).
  Punkt om billeder til næste gang.

  Hvordan kan vi som pårørende og/eller frivillige være med til at skabe stjernestunder for beboerne, som ikke kommer i centret? (Svend Erik og Bodil).
  Forslag:
  Alle beboere skal opleve stjernestunder.
  Forslag om en pårørendebank til husrådsmødet – ideer til arrangementer.
  Frivillige til Kastaniehaven kommer ved hjælp af mund til mund-metoden. Der kan søges efter frivillige, men det har ikke været nødvendigt til nu. At cykle med beboerne er også en mulighed – dette kræver instruktion af personalet.

  Generelt informationsniveau til pårørende – hvad er det generelle behov for information og hvor kan man finde info nu? (Carina)
  Aktivitetskassen – info er i indflytningsmappen. Hvis man mangler informationer, kan man spørge medarbejderne eller ledelse - der er også hjemmesiden og Facebook. KastanieAvisen rummer også informationer. Sendes til pårørende og er på hjemmesiden + facebook.

  Kastaniebussen (punkter fra Glenn Hansen):

  • Dialog om brug af bussen.
  • Ønsket kirketur og lokale ruter med historiefortælling gives videre.

  Alle må anvende bussen med gyldigt kørekort. Kræver instruktion af personale i dagcentret. Businformationer og info om betaling ved lån af bussen kan fås ved Centerleder eller Dagcenter på Kastaniehaven.

  Nyt fra KastanieRådet:
  Der er lige afholdt sommerfest.
  Åbent hus-arrangement 31. august.
  Aktivitetskassen styres af Kastanierådet. Næsten alle indbetaler til den.

  Nyt til KastanieRådet:

  • Forslag til Kastanierådet fra brugerbestyrelsen.
  • Forslag til Husrådene fra brugerbestyrelsen herunder hvordan kan det enkelte hus’ pårørende selv arrangere et mindre arrangement?

  Dialog om samarbejde mellem KastanieRåd og Brugerbestyrelsen.

  Orientering fra Centerleder Carina Skærlund ift. hvad status er på varslede besparelser fra Seniorudvalget.
  Der er varslet reduktion på specialistfunktioner herunder musikterapeut, diætist og klinisk vejleder overordnet i Senior.

  Kastaniehaven har en økonomi i balance og har ikke været årsag til genereret underskud i senior.

  Visiteret dagcenter er varslet at sparre 49400 kr i år og 98800kr næste år ifm. den politiske beslutning om ferielukning. Åbent dagcenter er varslet besparelse på 142.760 kr. i år og 285.500 kr. næste år. Cafeen er varslet besparelse på 13.994 kr i år og 28.000 kr. næste år.

  Eventuelt
  Glenns oplevelse med selv at hente medicin og stå for indkøb – besparelse muligt. Opfølgning på dette til kommende møde.

  Punkter til næste møde.

  Dato for næste møde – 230823 kl.14.30-16.00.

  Hent print af referat​

 • Referat af møde i Brugerbestyrelsen 23.08.23

  Mødedato

  Mødested/Lokale

  Mødetid

  Sluttidspunkt

  23.08.23

   

  Mødelokalet Centerbygning

  Kl.1430

  Kl.1600

   

   

  Referat fra møde i Brugerbestyrelsen på Plejecenter Kastaniehaven

  Referat: Glenn Hansen

  Tilstede: Svend Erik, Bodil Jørgensen, Erik Andersen, Jens Bork, Amdi Pedersen, Esben Johansen, Centerleder Carina Skærlund.

  Afbud: Pia Pausgaard, Egon Nielsen, Karen Jakobsen.

   

  Velkommen fra formanden.

  Godkendelse af referat fra sidst.

   

  Beboernes punkt og tid.

  Esben fortæller, at de spiller bob i Hus 10 og West.

   

  Nyt fra og til KastanieRådet

  Åbent hus den 31. august kl. 11.00. Jens og Amdi deltager fra Brugerbestyrelsen. Kastanierådet har stand. Ældresagen deltager også.

  Den 9. november er der Højskoledag med foredrag om Alzheimer kl. 9.00.

  Der laves planlægningsmøde ift. husrådsmøder i boenhederne med husrådsmedlemmer og formænd fra KastanieRåd og brugerbestyrelse samt centerleder – 3/10.

   

  Nyt fra Formand Svend Erik

  • Input og punkter fremadrettet.
  • Evaluering af brugerbestyrelsen – dialog

  Der har været en del møder allerede nu. Der er ingen forhåndsviden (et projekt). Personalet og ledelsen må gerne komme med inputs. Man må gerne appellere til andre borgere eller pårørende om input.

  Er der egentlig behov for brugerbestyrelsen?

  Hvad har vi lavet for beboerne? Brugerbestyrelsen kunne også være et råd for beboerne for at skabe en større synlighed ift. deres ønsker. Brugerbestyrelsen er sårbar med medlemmerne ift. udskiftning.

  KastanieRådet er en velfungerende forening for Kastaniehaven og varetager mange opgaver. Derfor kan det være vanskeligt for brugerbestyrelsen at finde et ståsted. Det sted, hvor brugerbestyrelsen kan give et bidrag er i forbindelse med beboerne, men denne opgave varetages også af husrådene. Så faktisk er der få opgaver til brugerbestyrelsen og så er det vanskeligt at have en sådan bestyrelse, da det også indebærer ekstra tid for centerlederen og formanden for Kastanierådet og medlemmerne. Måske burde man overveje en nedlæggelse af brugerbestyrelsen, da Kastaniehaven har et velfungerende Kastanieråd, der varetager opgaverne godt.

   

  Orientering fra og sparring ved Centerleder Carina Skærlund

  • Siden sidst:
   • Besparelser varslet fra Seniorudvalget til Plejecentrene – hvad er status.

  Der er ingen ændringer siden sidste referat om dette.

   

  Punkt fra Glenn vedrørende medicin.

  Ingen kommentarer       

   

  Punkt ved Glenn og Jens vedrørende opslag med billeder.

  Det vurderes ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt. Dialog næste gang.

   

  Eventuelt.

   

  Punkter til næste møde.

   

  Dato for næste møde.

  Mandag den 23. oktober kl. 10.00 Kastaniehaven.

 • Referat fra møde i brugerbestyrelsen 27.11.23

  Mødedato

  Mødested/Lokale

  Mødetid

  Sluttidspunkt

  27-11-2023

   

  Centerbygning

  Kl.1000

  Kl.1130

  Referat fra sidst godkendt.

  Formand Svend Erik orienterer om at Glenn og Karen ikke længere deltager i brugerbestyrelsesmøder.

  Beboernes punkt og tid:

  Forslag om ris og ros kasse i husene.

  Fokus på strømforbrug – punkt til næste møde.

  Nyt fra/til Kastanierådet:

  Erik orienterede om KastanieRådets aktiviteter.

  Dialog om aktivitetskassen som administreres af KastanieRådet.

  Møde sammen i starten af det nye år.

  Generalforsamling i det nye år i KastanieRådet anbefales at deltage i – også her laves gennemgang af forbrug og status på aktivitetskasserne.

  Nyt fra Ældrerådet:

  Erik orienterede om forventede besparelse i det nye år.

  Orientering fra og sparring ved Centerleder Carina Skærlund:

  Siden sidst:

  • Møde med husråd og formand Svend Erik (nyt vedrørende husrådsmøder og samarbejde om aktiviteter boenhederne i samarbejde med husråd) – nyt informationsskriv vedrørende husrådsmøder er under udarbejdelse.
  • Indsigt i aktivitetskasserne – råderum for de forskellige huse blev oplyst.
  • Evaluering fra andre brugerbestyrelser og os selv
  • Diverse synspunkter fremlagt – få et samarbejde med Kastanierådet op og stå og dialog omkring emner til sparring i 2024.

  Punkt ved Glenn og Jens vedrørende opslag med billeder – dialog herom aftalt sidste møde - udsat

  Eventuelt.

  Der laves opslag om ledige pladser i bestyrelsen – vi mangler en pårørende og en beboer eller borger fra dagscentret. Bodil laver opslag til Carina, som formidler dem videre til opslagstavler og til KastanieAvisen.

  Næste møde.

  4. marts 2024 kl. 10.00 til kl. 11.30.

 • Referat af møde i brugerbestyrelsen 04.03.24

  Mødedato

  Mødested/Lokale

  Mødetid

  Sluttidspunkt

  04.03.24

   

  Dagligstuen Centerbygning

  Kl.10.00

  Kl.11.30

  Referent: Amdi

  Godkendelse af referat fra sidst - Godkendt

  Afbud:

  Pia

  Ordstyrer: Svend Erik

  Beboernes punkt og tid.

  Hvordan sætter vi fokus på beboerne som brugerbestyrelse?

  Fra Egon:

  • Ris og Ros til brugerbestyrelsen - punktet tages med på dagsordenen fremover.
   Der opsættes kasse med teksten: Ideer/Forslag/Ris og ros til brugerbestyrelsen - der orienteres til brugeråd om, hvor kassen sættes op. Bodil følger op på infoskriv og fysisk kasse. Evaluering om 6 måneder.
  • Fokus på Strømforbrug - der var intet til dette.

  Nye medlemmer til brugerbestyrelsen.

  Vi mangler en pårørende og en beboer eller dagsvisiteret:
  Der har ikke været nogen reaktion på opslag og udsendte mail - Carina og Svend Erik prikker. Bodil udarbejder skriv til KastanieAvisen.

  Nyt fra Kastaniehaven - Orientering fra og sparring ved Centerleder Carina Skærlund:

  • Opdatering af informationsliste – uddeling og rettes på hjemmesiden.
  • Nyt vedrørende/status på besparelser, evt. sparekatalog mv.
  • Hvis fondsmidler – kan nogen hjælpe?
  • Emner sparring 2024.

  Nyt fra KastanieRådet / husråd.

  På sidste generalforsamling skete følgende:

  På generalforsamlingen den 22. feb. blev Hanne Neustrup og Poul Vestergård valgt. De afløste Karsten Sørensen og Svend Andersen, som har været med i rådet i 8 og 10 år. Stor tak til begge to for den tid, og det arbejde de har ydet for Kastaniehaven.

  Rådet har nu konstitueret sig. Formand Erik Andersen-Næstformand Dorthe Jensen-Kasserer Hanne Neustrup-Sekretær Rita Mikkelsen-Øvrige i rådet Pouline Vemmelund, Birgit Møller og Poul Vestergård. Suppleanter Else L. Jørgensen og Knud Møller

  Nyt til KastanieRådet.

  • Samarbejde med KastanieRådet – fællesmøde? Bruger bestyrelsens deltagelse i noget af KastanieRådsmødet?

   Kastanierådet ta’r det op på deres næste møde.

   Erik og Svend Erik holder møde om fremtidige samarbejde.

  Nyt fra ÆldreRåd.

  Eventuelt.

  Punkter til næste møde.

  Dato for næste møde.

  13. maj 2024 kl. 10.00