Kasta­nie­rå­det

Vi ønsker at styrke nærdemokratiet og indflydelse i det enkelte hus. Det sker gennem samtaler og snakke om hvad der har fælles interesse og betydning for beboerne i huset.

Vedtægter for ”Kastanierådet” på Kastaniehaven i  Give

 • Vedtægter

  1. Formål

  • At medvirke til at få ”Kastaniehaven” til at udvikle sig i overensstemmelse med brugernes ønsker og interesser i et venligt, varmt og engagerende miljø.
  • At sikre dialog og samarbejde mellem den frivillige indsats og kommunens indsats på Kastaniehaven. Indgå i et konstruktivt og koordinerende samarbejde med den daglige leder og medarbejdere.
  • At tage emner, som har betydning for beboernes og brugernes daglige færden, op til debat.
  • At øge udbud af aktiviteter og omfang af service for beboere, brugere og frivillige ud over den indsats, kommunen har fastlagt.
  • At sikre brugerne størst muligt ansvar for og indflydelse på udformningen af centrets generelle tilbud. • At varetage beboernes interesser/behov i samarbejde med husrådene 

  2. Opgaver
  Rådet kan alene, men dog i samarbejde med ledelsen af centret, planlægge, forestå og koordinere aktivitetstilbud med baggrund i brugernes/beboernes/pårørendes ønsker, interesser og behov.

  Rådet medvirker ved formidling af centrets tilbud og inddragelse af nye brugere og frivillige/pårørende, f. eks. ved udarbejdelse af programmer, opslag, informationsmateriale og gennem omtale.

  Rådet opretter de nødvendige udvalg til løsning af særlige opgaver f.eks. aktivitetsudvalg.

  Udvalgene bemandes med brugere og frivillige og evt. repræsentanter for beboerne (pårørende). Relevant personale kan deltage i udvalgene, hvis ledelsen af centret skønner, at det er nødvendigt.

  3. Sammensætning
  Rådet består af 7 medlemmer. Der vælges 4 personer i lige år, og tre i ulige år.

  Medlemmerne vælges af og blandt brugerne, pårørende og de frivillige på den ordinære generalforsamling for 2 år.

  Arbejdsgrupper/udvalg kan besættes med personer udenfor rådet, men med mindst 1 deltager fra rådet.

  Der vælges ligeledes 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanten indtræder i Rådet, som ordinært medlem for resten af valgperioden, hvis et medlem udtræder.

  Suppleanter deltager i rådets møder uden stemmeret.

  4. valgbarhed og valgregler
  Pensionister og 60+ årige, som er brugere af centret, og pårørende har stemmeret og er valgbare til Rådet.

  Rådets medlemmer skal være bosiddende i det Område inden for Senior Service, hvor centret er placeret i Vejle Kommune (pårørende kan dog bo andre steder).

  Genvalg kan finde sted.

  5. Funktionsperiode
  Rådets funktionsperiode er 2 år, begyndende fra 26. februar 2013.

  6. Konstituering
  Rådet vælger selv sin formand, næstformand samt kasserer (og sekretær-ledelsens repræsentant).

  Der vælges et medlem af rådet til at repræsentere hvert hus, og en for de frivillige.

  7. mødevirksomhed
  Rådet holder møde mindst 1 gang i kvartalet – eller så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det nødvendigt. 

  Formanden er ansvarlig for forberedelse og skriftlig indkaldelse med dagsorden til Rådets møder.

  Hvis formanden er forhindret, overgår opgaven til næstformanden.

  Centerlederen eller en repræsentant for denne, deltager i rådsmøderne.

  Rådet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

  Det tilstræbes, at alle afgørelser træffes i enighed.

  I tilfælde af afstemning, sker afgørelser ved almindelig flertalsbeslutning.

  I tilfælde af stemmelighed, bortfalder forslaget.

  Der tages referat fra møderne. Referatet mailes til rådets medlemmer, og ophænges på infotavlerne i centret og i husene. Referatet godkendes på næste møde.

  Ledelsens repræsentant på mødet er ansvarlig for referatet.

  8. Regnskab og revision
  Rådet har selvstændig økonomi og kassefunktion. De aktiviteter og arrangementer Rådet varetager, forventes økonomisk at være udgiftsneutrale.

  Rådets regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet skal være revideret senest 14 dage før generalforsamling af Rådets 2 revisorer.

  Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, der vælges én hvert år. Genvalg kan finde sted.

  9. generalforsamling
  Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år i februar. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når Rådet finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25 brugere med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. 

  Generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i den lokale presse, og ved opslag på centret med mindst 2 ugers varsel.

  Generalforsamlingen er Rådets højeste myndighed. Formanden skal have forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skriftligt senest 1 uge før.

  På generalforsamlingen gives en oversigt over Rådets virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab omfattende foregående kalenderår, fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.

  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning.

  Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlinger og lader de nødvendige afstemninger afholde.

  Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten eller en af deltagerne forlanger det.

  Personvalg skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

  Skulle stemmerne på to kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to. Skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Beretning fra ledelsen af centret
  • Kassererens beretning indeholdende regnskab for det forgangne år og budget for det kommende år
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

  10. Vedtægtsændringer
  Ændring af Rådets vedtægter kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen og godkendelse af forvaltningen i Vejle Kommune.

  11. Opløsning
  Til opløsning af Rådet kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.

  Ved opløsningen af Rådet, skal Vejle Kommune godkende anvendelse af en evt. oparbejdet formue til lignende formål inden for Rådets geografiske område.

  12. Tegning - Hæftelse
  Rådet forpligtes ved underskrift at to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

  Formanden kan meddele Rådets kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.

  Rådet hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue. Brugerne, frivillige eller bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt.

  13. Rammer, telefon m.v.
  Medlemskabet af Rådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

  Lokaler: Rådsmøderne afholdes i et mødelokale på Centret.

  Telefon: Rådet benytter Centrets telefoner i forbindelse med det frivillige arbejde.

  Øvrige udgifter til rådets virke, f. eks. opslag, annoncering m.m. afholdes af rådets budget. Aftales med personalerepræsentanten fra området.

  Rådet laver selv sin forretningsorden.

  14. Ikrafttræden
  Fra generalforsamlingen den 26. februar 2013

  Vedtaget den 26. februar 2013.

   ____________________________________________________________ 

               Dirigent                                                                        Formand

 • Medlemmer

   

  Mail og telefonliste for Kastanieråd.

   

  Navn

   

  Mail

   

  Telefon

  Formand:
  Erik Andersen

   silhg@post.tele.dk

  40461652

  Næstformand:
  Dorthe Jensen

   dortheJensen@mail.tele.dk

  29662418

  Sekretær:
  Rita Mikkelsen

   poul.mikkelsen@stofanet.dk

  40165249

  Kasserer:
  Hanne Neustrup

   hanne@neustrup.dk

  26202594

  Hus 14:
  Pouline Vemmelund

   Kurtvemmelund@gmail.com

  60499384

  Hus 12:
  Birgit Møller

   bpmoeller@dlgtele.dk

  61181688

  Hus 16:
  Poul Vestergård

   poulogellen@gmail.com

  60751901

  Hus 10:
  Knud Møller

   knudgive@gmail.com

  40913089

  Hus 10:
  Else l. Jørgensen

   else@bank-joergensen.dk

  23613755

  Centerleder:
  Carina Skærlund

   calsk@vejle.dk

  21580933

  Dagcenter:
  Susanne Uldall

   suujo@vejle.dk

  24761797

  Ass. Centerleder:
  Louise Madsen

  louen@vejle.dk

  30386323

  Cafe:
  Kirsten Kristensen

   

  kirkr@vejle.dk

   

  24975402

   

                 

   

   

Vi prioriterer et godt samarbejde baseret på dialog og medindflydelse i dagligdagen på Kastaniehaven.